HOME
ADMIN
EMAIL
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
   

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน

จัดระเบียบชุมชนและสังคม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน

ส่งเสริม สืบสานจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของ